Semafor red Wyślemy towar: Jutro zamknąć
CZSKPL

RÁJ OPON® 100% ONLINE

28 LAT Tradice, zkušenosti

Produktów w koszyku 0 szt
Cena towarów brutto:

0,00 zł

premia za zamówienie online: 1%

Detaliczne ceny

Ogólne warunki | rajopon.pl

RAJ OPON PLRAJ OPON PLInformacje dla kupującychOgólne warunki

Ogólne warunki

Ogólne warunki

Ogólne warunki

Spółka Prawa Handlowego
K & K PNEU s.r.o.

Z siedzibą Hlavní 1610, 73934 Šenov
Numer identyfikacyjny: 25871137
Zapisana w Rejestrze Handlowym Sądu Okregowego w Ostravie, sekcja C, pozycja 23720
Jako sprzedaż towarów przez sklep internetowy www.rajopon.pl

1. DANE KONTAKTOWE SPREDAWCY


Nazwa: K & K PNEU s.r.o.
Siedziba: Hlavní 1610, 739 34 Šenov u Ostravy
REGON: 258 711 37; NIP: CZ258 711 37
Zapisana w Rejestrze Handlowym Sądu Okregowego w Ostavie, sekcja C, pozycja 23720


Telefony: +48 33 4446347 +420 596 887 448, +420 604 750 150


Adres kontaktowy: ul. Hlavní 1610, 739 34 Šenov u Ostravy

 

E-mail: biuro@rajopon.pl

 

Lista oddziałów: K & K PNEU s.r.o. - Šenov

IČP: 1001374118
Hlavní 1610, 739 34 Šenov u Ostravy

K & K PNEU s.r.o. – Ostrava

IČP: 1001374100
Česká 3145/51, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 8:00 – 17:00
sobota – niedziela: ZAMKNIĘTE


Sprzedawca zobowiązuje się na pisemną bądź elektroniczną korespondencję odpowiadać niezwłocznie – nie później niż do 2 dni roboczych.


Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej www.rajopon.pl

 


2. PRZEPISY WSTĘPNE


2.1. Niniejsze warunki ("Warunki Handlowe") firmy handlowej K & K PNEU s.r.o., z siedzibą przy 1610 Hlavni, 73 934 Šenov, REGON: 25871137, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Ostravie, sekcja C, Pozycja 23720 (zwanego dalej "Sprzedawcą ") regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr. 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny (dalej jako" KC ") wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających w związku z lub na podstawie umowy sprzedaży (dalej" Umowa Sprzedaży ") zawartej pomiędzy sprzedającym i każdej innej osoby fizycznej (zwanym dalej" Kupującym ") za pośrednictwem sklepu online sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedającego na stronie internetowej umieszczonej na stronie www.rajopon.pl ( "Strona internetowa"), i za pośrednictwem strony internetowej (zwanej dalej "handlem internetowym").

 

2.2. Kupującym jest konsument lub przedsiębiorca.
Konsumentem jest każda osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, zawiera umowę z sprzedawcą lub w inny sposób zaangażowany. Stosunki handlowe regulowane są ustawą nr. 40/1964 Sb., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami, oraz przepisami z tym powiązanymi.
Przedsiębiorcą jest osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie na własny rachunek i dla korzyści zarobkowej działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców, uważa się także, mimo ochrony konsumenckiej, również każdą osobe, która zawiera umowę dotyczącą handlowych, przemysłowych lub do podobnych działalności, lub w wykonywaniu własnej profesji, lub też osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Stosunki handlowe regulowane są ustawą nr. 513/191, Kodeks Spółek Handlowych, z późniejszymi zmianami, oraz przepisy z tym powiazane.

 

2.3. Kupujący składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami ("Warunki Handlowe"), który stanowią integralną część sposobu zawarcia umowy, procedurami składania skarg i sposobu transportu, i że wyraźnie zgadza się, w momencie odesłania zamówienia.

 

2.4. Kupujący jest świadom, że po zakupie produktów, które znajdują się w ofercie firmy www.rajopon.pl, nie ma on prawa do używania zarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych, logo, itd .., o ile umowa nie stanowi inaczej.

 

2.5. Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub zamówieniu

 

2.6. Warunki Ogólne są do pobrania tutaj http://www.rajopon.pl/obchodni-podminky.php

 

2.7. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków handlowych mogą być uzgodnione w umowie sprzedaży. Różne ustalenia w umowie mają pierwszeństwo przed warunkami handlowymi.

 

2.8. Postanowienia warunków są integralną częścią umowy sprzedaży. Umowa Sprzedaży i warunki są napisane w języku czeskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku: czeskim, polskim i słowackim.

 

2.9. Warunki zakupu sprzedawca może zmienić lub doprecyzować. Przepis ten nie ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające po okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków biznesowych.

 

2.10. Zdjęcia na stronie internetowej odpowiadają sprzedawanym towarom. Bieżnik ze zdjęcia może zmieniać się zależnie od wielkości opony.

 

 

3. KONTO UŻYTKOWNIKA

 

3.1. Po rejestracji na stronie, kupujący mogą uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Ze swego interfejsu nabywcy (zwanego dalej "Konto użytkownika"), użytkownik może zamówić towar. W przypadku, gdy interfejs sieciowy pozwala na handel, kupujący może również zamówić towar bez zezwolenia działalności bezpośrednio z interfejsu WWW.

 

3.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towarów nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowych i prawdziwych informacji. Nabywca zobowiązany jest aktualizować wszelkie zmiany w swoich danych na koncie użytkownika. Dane określone na koncie kupującego i podczas zamówieni towarów są uważane za prawidłowe.

 

3.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło.Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta użytkownika.

 

3.4. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia korzystania z konta użytkownika osobom trzecim.

 

3.5. Sprzedawca może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli konto nie jest używane przez więcej niż 5 lat, lub jeżeli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży (w tym warunków handlowych).

 

3.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w każdym czasie, w szczególności w odniesieniu do niezbędnych konserwacji sprzętu i dostawcy.

 

 

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. Wszystkie prezentacje produktów handlowych interfejsu WWW www.rajopon.pl ma charakter informacyjny, a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży produktów. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

 

4.2. Interfejs WWW zawiera informacje o handlu towarami, w tym o cenach poszczególnych towarów. Ceny produktów zawierają podatek VAT i wszystkie związane z tym koszty. Ceny towarów pozostaje w mocy tak długo, jak są one wyświetlane w branży interfejsu WWW. Przepis ten nie ogranicza zawarcie indywidualnie wynegocjowanych warunków zakupu towarów

 

4.3. Interfejs WWW zawiera również informacje handlowe na temat kosztów pakowania i dostawy. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w interfejsie internetowym stosuje się tylko w przypadkach, w których towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski.

 

4.4. Aby zamówić towar, należy wypełnić formularz zamówienia interfejsu WWW. Formularz zamówienia zawiera informacje na temat:

 

4.4.1. Zamawianym towarze (towary zamawiane „włoży” kupujący do elektronicznego koszyka Interfejsu Web),

 

4.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu, szczegóły pożądanego sposobu dostarczenia zamówionego towaru, oraz informacje na temat kosztów związanych z dostawą towarów (zwanych dalej łącznie jako "Zamówienie").

 

4.5. Przed wysłaniem zamówienia do kupującego, sprzedający ma prawo sprawdzić i zmodyfikować dane wpisane przez kupującego, a podczas wykrycia błędów do ich korygowania. Zamówienie jest realizowwane, kiedy kupujacy klika na przycisk "złóż zamówienie". Dane podane w zamówieniu są przyjmowane jako wiążące.

 

4.6. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

 

4.7. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjętedo realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji). (zwany dalej "elektronicznym adresem nabywcy")

 

4.8. Sprzedawca ma prawo zawsze, w zależności od charakteru zlecenia (ilość towaru, ceny zakupu, szacunkowych kosztów wysyłki) pytać nabywcę o dodatkowego potwierdzenia zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

 

4.9. Stosunkiem umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym jest kopia potwierdzeniu odbioru zamówienia (potwierdzenia zamówienia), które jest wysyłane do kupującego e-mailem, na jego adres e-mail.

 

4.9.1. Jeżeli towary nie są na stanie, stosunek umowny pomiędzy sprzedającym i kupującym powstaje po zatwierdzeniu przez obie strony dostępności i kosztów dostawy towarów od producenta (dostawcy). Sprzedawca niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dostępności i cenie, prześle je kupującemu za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zamówieniu. Kupujący jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania informacji o dostępności i cenie.

 

4.10. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, przy zawarcia umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy nabycia (kosztu dostępu do Internetu, koszty telekomunikacyjne) ponosi sam nabywca, koszty te nie odbiegają od standardowych stawek.

 

 

5. CENY TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

5.1. Informacje na temat towarów i cen podane przez sprzedającego, są obowiązkowe, z wyjątkiem oczywistych błędów lub do wyczerpania zapasów. Ceny są przedstawione wraz z podatkami i opłatami, z wyjątkiem kosztów dostawy towarów.

 

5.2. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru, na podstawie umowy sprzedaży kupujący może zapłacić sprzedającemu na następujące sposoby:

 

- w gotówce, w siedzibie firmy K & K PNEU s.r.o., Hlavní 1610, 73934 Šenov,
- w gotówce, w oddziale firmy K & K PNEU s.r.o., Česká 3145/51 70030 Ostrava - Zábřeh;
- kartą płatnicza - we wszystkich miejscach sprzedaży firmy K&K PNEU s.r.o. – tylko konsument.
- pobranie – w miejscu określonym przez nabywcę w zamówieniu;
- przelew na konto sprzedającego 46 2490 0005 0000 4600 1449 2853 (zwanym dalej "Rachunek sprzedającego")

 

5.3. Sprzedawca nie wymaga żadnych opłat w zależności od sposobu płatności.

 

5.4. Wraz z ceną zakupu nabywca jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z pakowaniem i dostawą w uzgodnionym czasie. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena nabycia obejmuje koszty związane z dostawą towarów.

 

5.5. W przypadku płatności w gotówce lub w przypadku płatności za pobraniem, ceny zakupu jest płatna w momencie odbioru towaru. W przypadku bezgotówkowej zapłaty ceny nabycia jest płatne w terminie 10 dni od umowy kupna. O ile nie uzgodniono inaczej.

 

5.6. W przypadku bezgotówkowej płatności, kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towarów wraz z symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych przez nabywcę, zobowiazany on jest do zapłaty ceny nabycia w momencie zakupu na konto sprzedającego.

 

5.7. Sprzedawca ma prawo, zwłaszcza, jeśli Kupujący nie prześle dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 4.6), wymagać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Postanowienia § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

 

5.8. Wszelkie zniżki na cenách towarów nie można ze sobą łączyć.

 

5.9. Jeśli jest na warunkach rynkowych, lub jeśli tak określaja ogólnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca wystawi, w odniesieniu do płatności dokonywanych na mocy umowy, dokument podatkowy nabywcy - fakturę. Sprzedawca K & K PNEU s.r.o. jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy – faktura, wystawiona przez Sprzedającego dla Kupującego, po zapłaceniu ceny towaru - przesłany zostanie drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

 

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

 

6.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 kodeksu cywilnego, między innymi, nie może odstąpić od umowy na dostawę towarów, które zostały specjalnie zamówione wedle życzenia klienta.

 

6.2. Jeśli to nie jest przypadek, o którym mowa w art 6.1., Lub każdy inny przypadek, w którym kupujący nie może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, w którym to przypadku umowa sprzedaży na kilka rodzajów towarów lub dostawy składającej się z kilku części, okres ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej przesyłki towarów, niezależnie od sposobu odbioru towaru lub zapłaty. Odstąpienie od umowy należy wysłać do Sprzedającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Odstąpienie od umowy, kupujący może zostać wysłane na adres sprzedawcy lub e-mail biuro@rajopon.pl wzór formularza odstąpienia od umowy jest w Załączniku nr. 1 Powyższe nie ma zastosowania do przedsiębiorstw, które są regulowane przez Kodeks Handlowy – przepisy 513 / 191Sb., ze zmianami oraz przepisy z tym związane.

 

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 6.2 - towar musi być zwrócony do Sprzedającego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, ponosi koszty odesłania towaru do sprzedawcy, nawet w przypadku, gdy towary nie mogą zostać zwrócone z powodu ich charakteru zwykłą drogą..

 

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 6.2 Sprzedawcy zwróci środki otrzymane od kupującego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy przez kupującego, w ten sam sposób (w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy) jaki została wpłata uregulowana. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu środków otrzymanych od kupującego, zanim kupujący nie dokona zwrotu towaru do niego.

 

6.5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy kupującego, sprzedawca może naliczyć Kupującemu koszty związane z przemieszczaniem przesyłek do kupującego i z powrotem. Powyższe obciążenia są na podstawie aktualnego cennika przewoźnika, ewentualnie spedycyjnych firm transportowych. To odnosi się tylko do przedsiębiorstw.

 

6.6. Jeżeli zwracany towar jest uszkodzony, sprzedający ma prawo do zwrotu pieniędzy, pomniejszonego o wartość szkody towarów.

 

6.7. Do czasu otrzymania towaru przez kupującego, sprzedający może w każdej chwili odstąpić od umowy. W tym przypadku sprzedający zwróci cenę zakupu nabywcy - przelew bankowy.

 

6.8. Jeśli kupujący zwraca towar osobiście u sprzedającego, sprzedający zwraca płatność w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przez kupującego.

 

 

7. OSOBISTY ODBIÓR TOWARU

 

7.1. Odbiór osobisty towarów jest możliwy w siedzibie sprzedającego.

 

7.2. Jeśli towar jest na magazynie – można go odebrać w tym magazynie, natychmiast po złożenu zamówienia, w godzinach otwarcia magazynu.

 

7.3. Jeśli towar jest w innym magazynie niż wybrany na odbiór osobisty, towar można odebrać w drugim dniu roboczym, zgodnie z godzinami otwarcia lokalu – po potwierdzeniu, które kupujący otrzyma na adres e-mail podany w zamówieniu.

 

7.4. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w ciagu 7 roboczych dni od potwierdzenia zamówienia, Sprzedajacy ma prawo w nastepnym dniu usunąć zamówienie.

 

 

8. DOSTAWA TOWARÓW

 

8.1. Dostawa towarów do klientów realizowana jest spedycją lub innym dostepnym aktualnie transportem.

 

8.2. W przypadku gdy środek transportu jest negocjowany na podstawie specyficznych wymagań kupującego, kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty związane z tego rodzaju transportem.

 

8.3. W przypadku nadmiernej wagi towaru - ponad 31,5kg/1szt.- towar można odebrać tylko osobiście w oddziałach firmy.

 

8.4. Sprzedający dostarcza towar do kupującego w ciągu dwóch (2) dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, chyba że w zamówieniu był widoczny inny termin dostawy. Jeżeli towary jest dostępny na magazynie, sprzedawca wysyła towar w tym samym dniu roboczym. Jeśli możliwośc wysyłki na dany dzień pracy jest już zamknięta (stan możliwośc wysyłki pokazuje światło ruchu na interfejsie internetowym handlu - semafor) towar zostanie wysłany kolejny dzień roboczy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez przewoźnika lub z powodu tymczasowej lub siły wyższej, jak również z powodu nadzwyczajnych i nieprzewidzianych i nieuniknionych przeszkód wynikających niezależnie od woli jego.

 

8.5. Jeśli sprzedający w ramach umowy kupna musi dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, Kupujący przyjmuje towar z góry i na dzień dostawy od 8:00 - 18:00,

 

8.6. W przypadku, z powodów, dla których muszą być wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób niż określony w zamówieniu dostarczane towary, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia kosztów związanych z ponownym dostarczeniem towarów, oraz odpowiednio kosztów związanych z innym sposobem dostarczania.

 

8.7. Odbierając towarów od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania, a w przypadku wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika, przewoźnik musi napisać protokół szkody i zgłosić ten fakt niezwłocznie na adres sprzedawcy, lub drogą elektroniczną biuro@rajopon.pl - w przypadku naruszenia opakowanie, co wskazuje na ingerencje osób trzecich w przesyłkę – Kupujący nie musi przesyłki odebrać.

 

8.8. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą stanowić specjalne warunki dostaw sprzedawcy, jeśli sprzedawca takie wydał.

 

8.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wysyłkach spowodowane przez przewoźnika.

 

 

9. CENA DOSTAWY

 

9.1. Koszt przesyłki towaru do Polski zamówionego towaru w kategorii opon lub felg o wadze 1 sztuki do 31,5kg/stz.  jest 10zl. z VAT. Cenę płaci kupujący.

 

9.2. Koszt przesyłki towaru do Polski zamówionego towaru w kategorii opon, felg lub inne o wadze 1 sztuki 31,5kg/szt. i więcej zależy od indywidualnej oferty przewoźnika, która zależy od wagi, rozmiaru, liczby opon i miejsca dostawy zamówionego towaru. 

 

9.3. Koszt przesyłki towaru do Polski zamówionego towaru w kategorii inne przy zamówieniu niższym niż 100zł z VAT, wysyłka wynosi 24,2zł z VAT, cenę płaci kupujący.

 

 

10. WADY WYROBU

 

10.1. Prawa i obowiązki stron w zakresie prawa wadliwego wykonania: stosuje się przepisy odpowiedniego prawodawstwa (w tym postanowień § 1914/25, § § 2099-2117 i 2161-2174 kodeksu cywilnego).

 

10.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, że towar za pobraniem nie ma wad. W szczególności, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, w czasie, gdy kupujący kupił towary:

 

10.2.1. właściwości towarów, co do których strony uzgodniły i braku porozumienia, że towar ma takie właściwości, które zostały przez sprzedawcę lub producenta opisane lub nabywca mógł ich oczekiwać, biorąc pod uwagęcharakter danych towarów,

 

10.2.2. towary nadają się do celów, do których sa przewidziane; lub do celów, do których ich sie zwykle uzywa,

 

10.2.3. towar odpowiada jakości lub wykonanie zgodne jest z próbka lub wzorem, jakość lub wydajność została określona zgodnie z uzgodnioną próbką lub wzorem,

 

10.2.4. towary są zgodne z ilością, miara lub wagą;

 

10.2.5. towary są zgodne z wymaganiami prawnymi.

 

10.3. Przepisy, o których mowa w art. 10.2 warunków handlowych nie stosuje się do towarów sprzedawanych w niższej cenie, dla których niższe cena została specjalnie ustalona, za towary uszkodzone w wyniku ich wspólnego użytkowania, towarów używanych w przypadku wad spowodowanych użyciem lub zużycia towarów miał przejąć nabywca, lub gdy jest cena oczywista z charakteru towarów.

 

10.4. W przypadku gdy jest to wada w terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania, uważa się, że towary były już uszkodzony po otrzymaniu.

 

10.5. Wadliwe wykonanie przez wyrobu sprzedający stwierdzi w swojej siedzibie, jeśli jest to możliwe, biorąc pod uwagę asortyment sprzedawanych towarów, ewentualnie w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności wytwórcy.

 

10.6. Sprzedający nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczeń Kupującego, jeśli udowodni, że kupujący wiedział o wadach towarów lub sam wady wytworzył.

 

10.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem lub nieprzestrzegania instrukcji użytkowania.

 

10.8. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialności sprzedawcy za wady może pokazywać Procedura Rekalmacji.

 

 

11. GWARANCJA

 

11.1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty otrzymania towaru przez klienta, ewentualnie w terminie określonym w karcie gwarancyjnej.

 

11.2. Okres gwarancji ustalony przez prawo wynosi 24 miesięce. Sprzedawca opon zwiększa gwarancję o kolejne 24 miesięce. Całkowity czas trwania gwarancji zakupionych opon wynosi 48 miesięcy.

 

11.3. Dla przedsiębiorców, okres i warunki gwarancji są określone w Kodeksie Spółek Handlowych oraz zgodnie z warunkami producenta.

 

11.4. W przypadku korzystania z spedytora przy uszkodzeniach towarów, korzysta się z OC przewoźnika. Tak więc, ze względu na takie uszkodzenia, nie może być stosowana gwarancja sprzedającego.

 

 

12. REAKLAMACJE

 

12.1. Kupujący zobowiązany jest do złożenia reklamacji do sprzedawcy lub osoby wyznaczonej do naprawy bez zbędnej zwłoki. Robi to na piśmie lub w postaci elektronicznej, powinna ona zawierać informacje kontaktowe, opis wady i proponowane sposoby likwidacji szkody.
Formularze do pobrania tutaj: http://www.rajopon.pl/download/reklamace-protokol.pdf

 

12.2. Kupujący zobowiązany jest poinformować sprzedawcę, o sposobie naprawy wady w zawiadomieniu lub po zgłoszeniu wady bez zbędnej zwłoki. Zmiana wyboru bez zgody sprzedającego jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli wada okaże sie nie być możliwa do naprawy.

 

12.3. Jeśli kupujący nie wybiera swojego prawa podstawowego naruszenia umowy w odpowiednim czasie, ma prawo jako drobne naruszenia umowy.

 

12.4. Kupujący zobowiązany jest do udowodnienia zakupu towarów (najlepiej przez dowód zakupu). Termin rozstrzygnięcia reklamacji trwa od odbioru towaru od kupującego. Towary powinny być spakowane w odpowiednim opakowaniu, aby uniknąć uszkodzenia, powinny być czyste i kompletne.

 

12.5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech (3) dni roboczych, powinien zdecydować, że potrzebne sa dodatkowe ekspertyzy. Informacja o konieczności profesjonalnych, dodatkowych ekspertyz w tym terminie przekazuje kupujacemu. Usunięcia wad sprzedawca powinien wykonać niezwłocznie, nie później niż 30 (trzydzieści) dni od jej wykrycia chyba, że uzgodni z kupującym dłuższy okres czasu. Po tym okresie, kupujący ma takie same prawa, jak gdyby był podstawowym naruszenie umowy. 30 (trzydzieści) dni nie stosuje się do przedsiębiorstw, w których roszczenie jest regulowanych przez Kodeks Handlowy Nr 513/191 Dz., Ze zmianami, oraz przepisy z tym związane.

 

12.6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o dobę do jego rozstrzygnięcia lub do czasu, gdy nabywca został zobowiązany do odebrania rzeczy. W przypadku wymiany towaru lub jego części, stosuje się odpowiedzialności sprzedającego, jak gdyby nastąpił zakup nowego produktu lub jego części.

 

12.7. Jeśli to nie jest możliwe, aby monitorować stan rozliczenia wierzytelności on-line, Sprzedawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczenia przez poinformowanie nabywcy wiadomością e-mail lub telefonicznie.

 

12.8. Kupujacemu należy sie zwrot zasadnie poniesionych kosztów za reklamację pozytywnie rozpatrzoną.

 

 

13. ZWROT TOWARU - Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub przedsiębiorca

 

13.1. Kupujący ma możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem, że towar nie były używany i nie został uszkodzony.

 

13.2. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia sprzedawcy poprzez e-mail lub telefonicznie, a następnie będzie mu potwierdzona możliwość zwrotu towaru, jeśli spełnione zostaną warunki przewidziane w ustępie 13.1.

 

13.3. Towar należy dostarczyć na własny koszt, na adres K & K PNEU s.r.o.; Hlavní 1610; 739 34 Šenov u Ostravy; Česká republika.

 

13.4. Zwrot pieniedzy zostanie obniżony o 30zł netto/paczka, jako rekompensata kosztów poniesionych przez sprzedającego, przy wysyłce towar do kupującego.

 

13.5. W przypadku zamawiania od sprzedajacego odbioru zwrotu towaru od kupującego, zwrócona zostanie korekta, obniżona o 60 zł netto/paczka, jako rekompensata z tytułu kosztów poniesionych przez sprzedającego przy wysyłce towar do kupującego, i kosztów zwrotu towaru od kupującego.

 

13.6. Po otrzymaniu zwracanego towaru wystawiana jest korekta i wysyłana na e-mail kupującego tylko pod warunkiem, że towar został zapłacony a kwota zostaje przelana na rachunek bankowy sprzedającego, oraz spełnione zostały warunki, o których mowa w pkt 13.1.

 

13.7. Kupujący zobowiązany jest w jak najkrótszym czasie (7 dni), potwierdzić korektę podpisem, pieczątką i wpisać na niej numer rachunku bankowego, na który mają być zwrócone fundusze.

 

13.8. Tak potwierdzoną korektę kupujący wysyła z powrotem na e-mail lub pocztą. Sprzedawca wysyła pieniądze standardowo w ciągu 10 dni od otrzymania potwierdzonej korekty.

 

 

14. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

14.1. Kupujacy nabywa prawa do towarów, płaca całą cenę towaru.

 

14.2. Sprzedawca nie jest związany z nabywcą żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 pkt. e) Kodeksu cywilnego

 

14.3. Możliwość skargi zapewnia konsumentom Trybunał Konsumencki, o czym powiniene sprzedajacego kupujacy powiadomić przez e-mail, na adres biuro@rajopon.pl, który powinien zawierać informacje o sposobieniu skargi wysłanej przez Sprzedającego na rzecz Kupującego adres e-mail kupującego.

 

14.4. Sprzedający ma prawo do sprzedaży towarów w Inspekcji Handlowej prowadzone pod jej nadzorem Biura Pozwoleń Handlowych. Nadzór prywatności wykonywane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa przeprowadza się w określonym zakresie, między innymi, nadzór nad przestrzeganiem ustawy nie. 634/1992 Sb., Ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami.

 

14.5. Kupujący bierze na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

 

 

15. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

15.1. Ochrona danych osobowych dla osoby fizycznej, jest gwarantowanaprzez przepis. 101/2000 Sb., Ochrona danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Nadzór prywatności wykonywane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

15.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i adres instytucji (zwanych dalej łącznie jako "dane osobowe").

 

15.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy oraz do celów utrzymywania konta użytkownika. Jeśli kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również dla celów wysyłania wiadomości handlowych i informacji dla kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości na podstawie niniejszego artykułu, nie jest wymagana, aby w spokoju uniemożliwić umowę kupna.

 

15.4. Jeśli kupujący nie wyraża zgody na otrzymywanie ofert promocyjnych, należy o tym poinformować sprzedawcę w formie pisemnej lub na e-mail biuro@rajopon.pl

 

15.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany podać swoje dane osobowe (w celu rejestracji, na koncie użytkownika, przy zamówieniu z interfejsu strony Handlowej) prawidłowe i zgodnie z prawdą i bez zbędnej zwłoki powiadomić sprzedawcę o zmianie swoich danych osobowych

 

15.6. Do przetwarzania danych osobowych przez kupującego sprzedawca może wyznaczyć osobę trzecią jako wspólpracujaca przy zamówieniu.

 

15.7. Dane osobowe przetwarzane są na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w niezautomatyzowany sposób.

 

15.8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe są prawdziwe oraz, że został poinformowany, że podanie danych osobowych jest to dobrowolne przekazywanie danych osobowych.

 

15.9. W przypadku, gdy kupujący domniemywał, że sprzedawca lub podmiot wspołpracujacy (pkt 14.6) dokonuje przetwarzania danych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego nabywcy lub w konflikcie z prawem, zwłaszcza jeśli dane osobowe są nieścisłe w odniesieniu celu ich przetwarzania, może:

 

15.9.1. poprosić sprzedawcę lub podmiot wspołpracujacy o wyjaśnienie,

 

15.9.2. żądać od sprzedawcy lub podmiotu wspołpracującego usunięcia danych.

 

15.10. Jeżeli nabywcy zażąda informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, sprzedający musi dostarczyć te informacje. Sprzedawca ma prawo po udzieleniu takiej informacji może żądać godziwego odszkodowania, nieprzekraczającej kosztów dostarczania niezbędnych informacji.

 

 

16. WYSYŁANIE WIADMOŚCI HANDLOWYCH I PLIKÓW COOKIES

 

16.1. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących towarów, usług lub przedsiębiorstwa sprzedającego na kupującego adres e-mail oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od sprzedającego na adres e-mail.

 

16.2. Kupujący zgadza się na tzw. pliki cookie na jego komputerze. W przypadku zakupu na stronie internetowej może być wykonane i obowiązki sprzedawcy w ramach umowy zakupu do wykonania, nie powodując tzw przechowywanie Plików cookie na komputerze kupującego, kupujący może wyrazić zgodę w zdaniu poprzednim w każdej chwili.

 

 

17. DORĘCZENIE WIADOMOŚCI

 

17.1. Nabywcy może być dostarczone na adres e-mail lub adresu do korespondencji z jego konta użytkownika wiadomośc email.

 

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

18.1. Jeśli związek z umowy zakupu obejmuje międzynarodowe (zagraniczne) elementy, strony zgadzają się, że związek jest regulowane prawem czeskim. Nie ma to wpływu na prawa konsumentów wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

18.2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

 

18.3. Przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy nie. 634/1992 Sb., Ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami, w wykonaniu Czeskiej Inspekcji Handlowej (www.coi.cz ).

 

18.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest nieważne lub niewykonalne, a takie się stanie, nieważny przepis należy zastapić przepisem, ktorego sens jest ważny i jest podobny przepis tak blisko, jak to możliwe. Nieważność lub niewykonalność jednego przepisu jest bez uszczerbku dla innych przepisów. Zmiany i uzupełnienia do umowy zakupu lub warunki wymagają formy pisemnej.

 

18.5. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz web: adr.coi.cz

18.6. Umowa zakupu w tym warunki są archiwizowane w formie elektronicznej przez sprzedającego i nie są dostępne.

 

 

19. MIEJSCA ODBIORU

 

19.1. K & K PNEU s.r.o. - Šenov
Hlavní 1610, 739 34 Šenov u Ostravy


K & K PNEU s.r.o. – Ostrava
Česká 3145/51, 700 30 Ostrava – Zábřeh

 

Zmiany w warunkach handlowych, innych niż wzajemnie uzgodnione na piśmie, są wyłączone.

Niniejsze warunki obowiązują od dnia 24. maj 2024.

 

Ogólne warunki pdf

 

 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


[…………..………………………………………………………….................……………]1) niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy ......................................................................................................………
, zawartej z rajopon.pl dnia, [……………………….] 202… roku.3) Środki należy zwrócić na rachunek bankowy nr...............................................................

 

Data i podpis:
[…………………………………………………]4)

 

1) imię, nazwisko, adres, adres e-mail - zgodne z zamówieniem
2) Niepotrzebne skreślić
3) Proszę wskazać datę zawarcia umowy, znajdującą się [……………………………].
4) Proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko).
K & K PNEU s.r.o. - sprzedażwca towarów przez sklep internetowy www.rajopon.pl
Siedziba: Hlavní 1610, 739 34 Šenov u Ostravy
REGON: 258 711 37; NIP: CZ258 711 37
Zapisana w Rejestrze Handlowym Sądu Okregowego w Ostavie, sekcja C, pozycja 23720
Telefony: +48 33 444 6347, +420 596 887 448, +420604 750 150
e-mail: biuro@rajopon.pl

 

.

Produkt został dodany do koszyka.

Razem masz w koszyku:

sz. towarów za
DO KASY KONTYNUUJ ZAKUPY

Nie pamiętasz hasła?